Ліквідація під час банкрутства

Ліквідація підприємства  через його банкрутство.

Ліквідація підприємства або суб’єкту підприємницької діяльності це набагато більш складна процедура, ніж його створення та державна реєстрація, адже законодавчо визначена процедура ліквідації підприємств в Україні за рейтингами Світового банку є однією із найскладніших у світі.

Проте Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачена так звана “спрощена процедура банкрутства”, яка дозволяє підприємству оминути деякі етапи загальної процедури банкрутства та ліквідувати його у стисліші строки.

Процедура банкрутства щодо боржника, що ліквідується власником, може здатися на перший погляд оптимальним рішенням для власників, які вирішили припинити господарську діяльність з огляду на ті, чи інші причини, проте законодавча невизначеність чіткого механізму здійснення такої процедури та практика свідчать про існування ряду помилок, питань, тим самим підкреслюючи складність та процесуальну тривалість процедур ліквідації підприємства, ініційованої його власниками. Так, мінімальний строк ліквідації підприємства в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” становитиме не менше трьох місяців, початок відрахунку якого починається з дня публікації оголошення в офіційних друкованих засобах масової інформації до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Господарського кодексу України припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється зокрема, шляхом його ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб — засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках передбачених цим кодексом, - за рішенням суду. Аналогічні умови припинення діяльності суб'єктів підприємницької діяльності передбачені ст. 104 Цивільного кодексу України та ст. 33 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.

Частиною 2 ст. 60 Господарського кодексу України передбачено, що орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

Частина 1 ст. 51 Закону встановлює обов'язок ліквідатора юридичної особи у разі, якщо вартості майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів, звернутися в господарський суд з заявою про порушення провадження справи про банкрутство (Проміжний ліквідаційний баланс свідчить про відсутність майна).

Рекомендації Вищого господарського суду від 4 червня 2004 р. № 04-5/1193 зазначають, що ініціювання боржником порушення справи про банкрутство свідчить про відсутність між боржником та його кредиторами спору про наявність і неоплатність (реальну чи потенційну) боргу, оскільки сам боржник визнає ці обставини. Тому від боржника не вимагається подання доказів його неплатоспроможності на момент звернення до господарського суду.

Отже, розглянемо поетапний порядок проведення ліквідації підприємства за ініціативою власника. Слід звернути увагу на те, що процедура ліквідації має буди визначена та деталізована в установчих документах підприємства, з огляду на вимогу ст. 57 Господарського кодексу України.

Основні стадії ліквідації юридичної особи

в порядку 51 статті Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” є зокрема:

 1. прийняття рішення власниками про ліквідацію юридичної особи в загальному порядку (рішення про ліквідацію товариства приймається простою більшістю голосів його учасників та оформлюється протоколом загальних зборів або рішенням одного (єдиного) учасника товариства), одночасно приймається рішення про створення ліквідаційної комісії — обирається склад та голова ліквідаційної комісії, встановлюється порядок та строки затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

 2. ліквідатор (ліквідаційна комісія або ж голова ліквідаційної комісії) боржника приймають рішення про звернення до господарського суду з заявою про визнання свого підприємства банкрутом у зв'язку з встановленою неможливістю погасити кредиторські вимоги в повному обсязі, враховуючи недостатність відповідних активів.

 3. подання до Єдиного державного реєстру підприємств i організацій України оригіналу або нотаріально завіреної копії рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, як того вимагає ч. 1 ст. 105 Цивільного кодексу України. Звертаємо увагу на те, що таке рішення загальних зборів має бути з відміткою держреєстратора.

 4. складання та подання заяви про визнання банкрутом боржника до Господарського суду, яка повинна відповідати вимогам ст. 7 Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

 5. створення ліквідаційної комісії, до якої переходять усі повноваження з управління справами юридичної особи (у відповідності до ч. 1, 2 ст. 20 Закону України “Про господарські товариства”).

 6. задоволення вимог кредиторів, складання та затвердження ліквідаційного балансу, здійснення заходів щодо внесення інформації про рішення з ліквідації юридичної особи до Єдиного державного реєстру, анулювання ліцензій, патентів, зняття з обліку в органах державної податкової служби України, Пенсійному фонді України та фондах соціального страхування, завершення ліквідації юридичної особи (проведення державної реєстрації припинення юридичної особи).

 7. За загальним правилом (ч. 1 ст. 7 Закону про банкрутство) заява про порушення справи про банкрутство підприємства подається боржником у письмовій формі та підписується виключно керівником боржника або уповноваженою ним особою у порядку, передбаченому ст. 28 ГПК України та ст. 246 ЦК України. Заява до господарського суду про порушення справи про банкрутство підприємства подається від імені юридичної особи - боржника у письмовій формі та може бути підписана не лише керівником, а також і власником боржника (уповноваженою ним особою), або головою ліквідаційної комісії (ліквідатором).

Алгоритм застосування процедури банкрутства такий:

 1. винесення ухвали про порушення справи про банкрутство за наявності рішення про ліквідацію юридичної особи й наявності даних щодо недостатності вартості майна для задоволення вимог кредиторів;
 2. призначення підготовчого засідання;
 3. у підготовчому засіданні встановлення факту неоплатності боргових зобов'язань, визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури й призначення ліквідатора банкрута з числа арбітражних керуючих;
 4. підготовче засідання, щодо розгляду реєстру вимог кредиторів та формування пасиву боржника, визначення активів боржника;
 5. заключне судове засідання, затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, ліквідація банкрута.

Строки заявлення вимог до боржника, що ліквідується за ст. 51 Закону про банкрутство мають свої особливості. В ч. 3 ст. 51 Закону про банкрутство встановлено місячний строк із дня публікації оголошення про визнання боржника банкрутом для заявлення кредиторами своїх претензій до боржника, який ліквідується. За загальними правилами ліквідаційної процедури, встановленими ст.ст. 22-31 Закону про банкрутство, не встановлено строків заявлення кредиторами своїх вимог до боржника визнаного банкрутом. З моменту публікації відомостей про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури поточні кредитори, вимоги яких виникли після порушення провадження у справі про банкрутство (у процедурах розпорядження майном, санації та ліквідації), зобов'язані заявити їх ліквідатору та до господарського суду протягом строку ліквідаційної процедури. Розгляд таких вимог здійснюється за аналогією з порядком розгляду вимог конкурсних кредиторів. Вимоги, щодо яких не заявлено заперечень та вимоги, визнані судом, включаються до реєстру вимог кредиторів у четверту чергу.

Вказаний місячний строк відповідно до положень ст.ст. 50-53 ГПК України є строком для вчинення процесуальних дій, тобто, процесуальним. Такий строк, у разі його пропуску з поважних причин, за заявою сторони, прокурора чи з ініціативи господарського суду може бути відновлений.

Пунктом 2 ст. 51 Закону про банкрутство визначено, що за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності в нього ліцензії.

Переваги ліквідації підприємства за “спрощеною” процедурою

у порівнянні із загальним порядком банкрутства:

 • За “спрощеною” процедурою відсутні деякі етапи звичайної процедури.
 • Строки для пред'явлення вимог кредиторами становить один місяць та відсутній поділ кредиторів на конкурсних та звичайних.
 • За “спрощеною” процедурою банкрутства відбувається повна ліквідація боржника як юридичної особи, ліквідаційна процедура по таких суб'єктах закінчується винесенням господарським судом ухвали про ліквідацію боржника.
 • Скасовується арешт чи інші обмеження щодо розпорядження майном боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута за загальним правилом не допускається.
 • Грошові вимоги кредиторів можуть вважатися погашеними внаслідок недостатності майна боржника. Вимоги кредиторів, які не були заявлені у процедурі банкротити або не були оплачені внаслідок недостатності майна боржника вважаються погашеними.

Спрощена процедура банкрутства має деякі переваги над загальною процедурою банкрутства, що у свою чергу дозволяє оминути деякі етапи банкрутства, передбачені загальною процедурою та ліквідувати підприємство у коротші строки в порівнянні із загальною. Проте, аби уникнути помилок слід зважати та особливості “спрощеної” процедури, викладені в даній статті та враховувати відмінності застосування даної процедури банкрутства від загальної.

 Адвокатська група України має у своєму штаті досвідчених юристів та адвокатів, а також арбітражного керуючого, які допоможуть Вам вибрати найбільш прийнятну процедуру ліквідації вашої компанії, а також допоможуть провести повну ліквідацію компанії з виключенням її з державного реєстру. Адвокатська група України не надає послуг з ліквідації підприємств за три дні, оскільки така ліквідація насправді передбачає, лише заміну керівника і засновників компанії на підставних осіб і не може гарантувати вам відсутність претензій від контролюючих органів пов'язаних з діяльністю компанії. Якщо Ви прийняли рішення закрити компанію зверніться до наших адвокатів, які зможуть провести ліквідацію компанії в строгій відповідності з чинним законодавством. 

Новини компанії
02 Липня 2014
З 1 липня 2014 року  набули зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" в частині оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО). Так відповідно до внесених змін фактично...
Детальніше
04 Квітня 2013
У Верховній Раді Ураїни зареєстровано проект Закону "Про внесення змін до податкогово кодексу України" від 01.04.2013 N 2672, яким пропонується встановити екологічний податок за розміщення твердих відходів. Податок, що справлятиметься за розміщення твердих побутових відходів...
Детальніше
Консультації

Разом з подругою маємо намір створити та зареєструвати свій салон краси і назвати його “Центр здоров'я та краси Марини М. та Наталії N ”. Нам сказали, що для реєстрації нам потрібно буде, окрім іншого, подати ще й дозвіл на використання наших імен у назві салону. Чи потрібно це робити і як це зробити правильно?

Детальніше

Останнім часом ідеї благодійництва і меценатства набули великої популярності. Ми з друзями теж вирішили долучитися до цієї справи і зараз працюємо на установчими документами благодійної організації, що буде створена у формі благодійного фонду і матиме назву “Земляки”. Виникло питання — як коректно сформулювати найменування благодійної організації щоб воно не суперечило вимогам чинного законодавства України?

Детальніше
Проекти
Клієнт:
ТОВ "Єдина торгова система-Киев" оскарження податкових повидомлень ДПІ Адвокатська група України представила інтереси ТОВ «ЄТС-Київ», під час оскарження в судовому порядку податкових повідомлень-рішень, винесених ДПІ у Дніпровському районі м.Києва, яким компанії було визначено грошове зобов’язання на загальну суму 5 450 761,00 грн. Податкові...
Детальніше
Клієнт:
Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Адвокатська група України в 2010 році вступила в справу про банкрутство ТОВ «Українсько-Середземноморські авіалінії» на стороні кредитора Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Участь у справі про банкрутство нами було розпочато вже після...
Детальніше