У 2014 році українці будуть працювати по-новому

У Верховній Раді України 22.04.2013 року зареєстровано проект нового Трудового кодексу  України,

 ініціаторами якого є народні депутати України, члени фракції партії Регіонів Стоян Олександр Миколайович та Сухий Ярослав Михайлович. Новий Трудовий кодекс України складається з із дев'яти книг (444 статті), а також прикінцевих та перехідних положень. Як зазначають автори проекту, в пояснювальній записці, в основу підготовки проекту Трудового кодексу України покладена Концепція реформування трудового законодавства України, що передбачає його уніфікацію та  включення всіх законодавчих актів України до нового Трудового кодексу України. Так до проекту  Трудового кодексу  України, зокрема, включено норми законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про колективні договори і угоди»,  «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та частково Закону України «Про охорону праці».

Включено положення, спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії (переглянутої)) і інших міжнародно-правових актів - Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці (статті  4 недопущення дискримінації у сфері праці, 5  заборона примусової праці,21  основні права працівника, 26  основні права роботодавця тощо).

 Так новелами в трудовому кодексі є положення про:

 - визначення поняття дискримінації в сфері праці та дискримінації за ознаками статті, а також,те що не вважається дискримінацією. Так, дискримінація за ознакою статі включає сексуальні домагання, що виражаються у діях сексуального характеру, виражених словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування. Статтею 4 Трудового кодексу передбачено, якщо працівник зазнав дискримінації у сфері праці, то він може звернутися за захистом у судовому порядку  із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

- встановлення нормативу робочих місць для інвалідів, так згідно ч. 2 ст. 36 трудового кодексу, передбачено, що норматив робочих місць для інвалідів визначається виконавчими органами сільських, селищних, міських рад за погодженням з територіальними органами соціального діалогу на підставі економічно обґрунтованого розрахунку відповідно до потреб у працевлаштуванні інвалідів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці та доводиться до роботодавців.

- переваги ухвалення рішення на користь працівника, у разі неузгодженості актів законодавства однакової юридичної сили, у випадку якщо є неоднозначне трактування прав працівника чи роботодавця, коли є можливість прийняття рішення на користь того чи іншого, рішення приймається на користь працівника;

- визначення змісту трудового договору, в якому зазначаються крім найменування сторін та такі обов’язкові умови, без яких трудовий договір не може вважатися укладеним, як:

1) місце роботи (із зазначенням для роботодавця - юридичної особи структурного підрозділу);

2) час початку дії трудового договору, а у разі укладення трудового договору на визначений строк також тривалість цього строку та підстави для укладення строкового трудового договору відповідно до цього Кодексу;

3) трудова функція, яку виконуватиме працівник: найменування професії, спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно до встановленої класифікації професій та кваліфікаційних характеристик;

4) умови оплати праці;

5) режим праці та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних правил, встановлених у даного роботодавця;

6) охорона праці.

- визначення форми трудового договору, оскільки ст. 41 трудового кодексу передбачено, що договір між працівником та роботодавцем укладається у письмовій формі у 2-х примірниках, але може за наявності письмової згоди працівника укладатись шляхом видання роботодавцем нормативного акта. Також договір вважається укладеним і тоді, коли працівника за наказом (розпорядженням) чи з дозволу роботодавця фактично було допущено до роботи без укладення трудового договору;

-   право роботодавця контролювати виконання працівниками трудових обов'язків, у тому числі з використанням технічних засобів, якщо це зумовлено особливостями виробництва, з обов’язковим попередженням працівників про їх застосування;

- першочерговість виплати заробітної плати за рахунок коштів, що поступають до каси або на рахунок роботодавця. Також за наявності заборгованості з виплати заробітної плати не можуть здійснюватися усі інші платежі, у тому числі по зобов’язаннях, забезпечених заставою, до бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, державних цільових фондів;

- право працівника на стягнення заробітної плати та визнання трудових відносин, у разі відмови роботодавцем надати роботу відповідно до укладеного між ними трудового договору;

- право роботодавця відмовити працівнику в наданні роботи, у разі якщо працівник не став до роботи, не маючи поважних причин, та обов’язок працівника, повернути роботодавцю отримані від нього гарантії та компенсації.

- деталізацію порядку подання працівником заяви про звільнення, та визначення дати подання такої заяви, так зокрема, якщо працівник вирішить надіслати заяву про звільнення поштою, то днем подання такої заяви вважатиметься не день її отримання роботодавцем, а день її відправлення працівником;

- обов’язок працівника негайно повідомляти роботодавця про неможливість виходу на роботу; 

- заборону роботодавцю звільняти за його ініціативою працівника у зв’язку із досягненням таким працівником пенсійного віку чи отримання права на пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, крім випадків, встановлених законом;

- встановлення розміру виплати вихідної допомоги працівнику у разі проведення скорочення роботодавцем, що залежить від стажу роботи працівника. Так, якщо працівник має безперервний стаж роботи  до 5 років, то вихідна допомога виплачується йому у розмірі середньомісячної заробітної плати, якщо до 10 років, то у розмірі двомісячної середньої заробітної плати, а якщо безперервний стаж роботи  становить більше 10 десяти років - у розмірі тримісячної середньої заробітної плати.

- умови праці працівників за трудовим договором з роботодавцем - фізичною особою;

- введення додаткового виду дисциплінарного стягнення як зауваження;

Якщо трудовий кодекс України буде прийнято він набере чинності з 1 січня 2014 року.

З повним текстом проекту можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України.

Переглянути всі новини
Новини компанії
12 Квітня 2013
Мін'юст наказом від 25.03.2013 N 535/5 вніс зміни до Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, якими, зокрема, передбачено, що спеціалізовані...
Детальніше
25 Квітня 2014
5 квітня 2014 постановою Центральної виборчої комісії України № 366 директор ТОВ "Адвокатська група України" Володимир Шахрай був зареєстрований довіреною особою кандидата на пост Президента України Порошенка Петра Олексійовича по 105 та 110 виборчих округах з центрами, які знаходяться у м....
Детальніше
Консультації

Чи повинен інвалід 2 групи сплачувати державне мито при покупці нового автомобіля, нової квартири, а також оплачувати внески до пенсійного фонду?

Детальніше

Свого часу я надав дозвіл на використання адреси належного мені житлового приміщення у якості юридичної адреси для Товариства “NN”, у якій я був одним із засновників. Я прийняв рішення продати належне мені житло. А як бути з юридичною адресою для Організації?

Детальніше
Проекти
Клієнт:
ТОВ "Єдина торгова система-Киев" оскарження податкових повидомлень ДПІ Адвокатська група України представила інтереси ТОВ «ЄТС-Київ», під час оскарження в судовому порядку податкових повідомлень-рішень, винесених ДПІ у Дніпровському районі м.Києва, яким компанії було визначено грошове зобов’язання на загальну суму 5 450 761,00 грн. Податкові...
Детальніше
Клієнт:
Державне підприємство "Міжнародний аеропорт" Бориспіль "- Бориспільська об'єднана ДПІ Адвокатська група України представила інтереси Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" в Київському окружному адміністративному суді у справі за позовом до Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції про стягнення з Державного бюджету України заборгованості по ПДВ...
Детальніше